Privacybeleid

  1. Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van de bezoekers van deze website te waarborgen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, waar we de doeleinden en middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.

1.3 We gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij het eerste bezoek aan onze website vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies.

1.4 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar JMD Online Ltd. Voor meer informatie over ons, zie Sectie 13.

2. Krediet

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3 Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 In deze sectie 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën persoonsgegevens die we mogelijk verwerken;

(b) in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

3.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens“). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is Google Analytics. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

3.3 We kunnen uw accountgegevens verwerken (“accountgegevens“). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres en andere door u verstrekte gegevens bevatten. De bron van de accountgegevens bent u. De accountgegevens kunnen worden verwerkt voor het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het goed beheren van onze website en ons bedrijf OF het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het ondernemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.4 We kunnen uw informatie die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website verwerken (“profielgegevens“). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te volgen. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het goed beheren van onze website en ons bedrijf OF het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het ondernemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.5 We kunnen informatie die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten (“publicatiegegevens“). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een ​​dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en services te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat u instemt OF onze gerechtvaardigde belangen, namelijk de juiste administratie van onze website en ons bedrijf OF het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het ondernemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.6 We kunnen informatie verwerken die is vervat in elk verzoek dat u bij ons indient met betrekking tot goederen en / of diensten (“onderzoeksgegevens“). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming

3.7 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantrelaties, inclusief klantcontactinformatie (“klantrelatie gegevens“). De gegevens van de klantrelatie kunnen uw naam, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u bevatten. De bron van de klantrelatiegegevens bent u. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het beheren van onze relaties met klanten, het communiceren met klanten, het bijhouden van deze communicatie en het promoten van onze producten en diensten aan klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk [het juiste beheer van onze klantenrelaties.

3.8 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u bij ons en / of via onze website aangaat (“transactie data“). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt om de gekochte goederen en diensten te leveren en om die transacties goed vast te leggen. De wettelijke basis voor deze verwerking is het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het goed beheren van onze website en ons bedrijf.

3.9 We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (“notificatiegegevens“). De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante notificaties en / of nieuwsbrieven toe te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming] OF het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het ondernemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.10 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met alle communicatie die u ons stuurt (“correspondentiegegevens“). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens omvatten die bij de communicatie horen. Onze website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan communicatie via de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met gebruikers.

3.11 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze sectie 3, kunnen we ook al uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen

4 Verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

4.1 We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het inwinnen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor de rechtbank. procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers, namelijk Royal Mail en DPD, voor zover redelijkerwijs nodig voor de levering van contracten of goederen.

4.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, PayPal. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie over het privacybeleid en de praktijken van de betalingsdienstaanbieders vinden op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.4 Naast de specifieke openbaarmaking van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5 Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in heel Europa. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot [de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Doorgiften worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.3 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten, via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

6 Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 In dit deel 6 worden ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 We bewaren uw persoonsgegevens als volgt:

(A)    accountgegevens en profielgegevens zal worden bewaard voor een minimumperiode van 6 maanden na het aanmaken van uw account en / of de poging of voltooiing van een contract op onze website en voor een maximale periode van 18 maanden na de datum van uw laatste login op uw account en / of de poging of voltooiing van een contract op onze website.

(B)    correspondentiegegevens en onderzoeksgegevens wordt bewaard voor een minimumperiode van 1 maanden na het maken en voor een maximale periode van 12 maanden.

(C)    publicatiegegevens wordt ad oneindig bewaard totdat deze door ons of u wordt verwijderd, of u vraagt ​​ons om deze te verwijderen publicatiegegevens. Zie sectie 8 voor informatie over het verwijderen van uw gegevens

6.4 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie 6, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7 Wijzigingen

7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina af en toe te bezoeken om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

8 Uw rechten

8.1 In deze sectie 8 hebben we de rechten samengevat die u heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Daarom dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende autoriteiten te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op rectificatie;

(c) het recht om te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

(f) het recht op gegevensportabiliteit;

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen door contact met ons op te nemen via datacontroller@jmdonline.uk

8.4 U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u aan te vullen.

8.5 In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden omvatten: de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor directmarketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.6 In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen verwijdering; we hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

8.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is toegekend; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

8.9 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

8.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract,

        en dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

8.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving, heeft u een wettelijk recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

8.13 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen, naast de andere methoden die in dit artikel 8 worden gespecificeerd.

9 Over cookies

9.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, teruggestuurd naar de server.

9.2 Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

9.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

10 Cookies die we gebruiken

10.1 We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert.

(b) status - we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website.

(c) personalisatie - we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u te personaliseren.

(d) beveiliging - we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en services in het algemeen te beschermen.

(e) analyse - we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren.

(f) toestemming voor cookies - we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

11 Cookies gebruikt door onze serviceproviders

11.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

11.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevante cookies zijn: [cookies identificeren].]

12 Cookies beheren

12.1 In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en cookies verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie. Via deze links kunt u echter up-to-date informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chroom);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

(F)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Rand).

[aanvullende lijstitems]

12.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

13 Onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door JMD Online Ltd

13.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 08880052 en ons hoofdkantoor is gevestigd in Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, NG6 0AT, Verenigd Koninkrijk.

13.3 Onze hoofdvestiging is Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Verenigd Koninkrijk, NG6 0AT

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) het gebruik van het contactformulier op onze website;

(c) [per e-mail, met gebruikmaking van [het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd]].

14 Functionaris voor gegevensbescherming

14.1 De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: datacontroller@jmdonline.uk of per post naar: Data Controller, JMD Online Ltd, Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Verenigd Koninkrijk, NG6 0AT